Att förverkliga besöket

Från sökmenyn kan du välja ditt eget läroämne, ämnesområde och bläddra bland de experter som hittats. I expertregistret hittar du en personbeskrivning och de områden inom vilka experten är redo att undervisa.

Du bör vara registrerad användare för att kunna sända en besöksförfrågan till experten. Efter att ha sänt en förfrågan får du ett automatiskt retursvar från experten med detaljerade kontaktuppgifter. Även experten får dina kontaktuppgifter via din förfrågan.

Det virtuella besöket ordnas genom det fjärranslutningsprogram som skolan valt. Som program passar till exempel Adobe Connect, appear.in, Google Hanghouts eller Skype. Pröva anslutningen i förväg så att det inte går åt lektionstid till att vägleda experten. I klassrummet behövs en dator, internetanslutning, webbkamera och konferensmikrofon. Experten måste ha headset och webbkamera som oftast hittas integrerat i bärbara datorer. Extern utrustning (som kopplas in via en USB-port) fungerar bäst i detta program.

Studerande ser och hör experten hela tiden under det virtuella besöket. Vanligtvis projiceras videobilden på en vit duk. Experten å andra sidan ser på sin skärm de studeranden som han samtalar med.

Minneslista till den ansvarige för det virtuella besöket

Fundera i god tid inom vilket tema du önskar bjuda in experten när du planerar kursen. Desto tidigare du kontaktar experten, desto säkrare är det att du lyckas få experten till önskat datum. Framför ditt önskemål om datum åtminstone 2-4 veckor före det planerade besöket.

Kom överens om följande saker med experten:

Tidpunkt och längd. Kom även överens om hur viktigt det är att hålla tidsramarna för besöket.

Temat, som du önskar experten skall prata om. Desto noggrannare du diskuterar dina önskemål med experten, begränsar ämnet och berättar om de studerandens bakgrundskunskaper, desto bättre kan experten bygga upp sin presentation för just er.

Distans kontaktsystemet som används (t.ex. Adobe Connect, appear.in, Google Hangouts eller Skype). Till din uppgift hör att sända adressen för distanskontakten till experten, så att experten kan logga in i systemet genom att klicka på länken. Kom även ihåg att testa kontakten i förväg.

Bekanta dig i förväg med experten och/eller organisationen, tillsammans med dina studeranden. Experten kanske har färdigt material för detta. Gör upp frågor och begrepp som ni vill gå igenom med experten under besöket. Det är även bra att tillsammans fundera på inlärningsmålsättningarna.

Fundera på om du kan samarbeta med en annan ämneslärare eller studiehandledaren kring det virtuella besöket. Det är sällan experternas yrkespresentationer är avgränsade till endast ett undervisningsämne.

Du kan, om du vill, banda in besöket för att sedan visa det till flera studerandegrupper, men kom ihåg att fråga lov av experten i förväg.

Under besöket betonas de studerandens och expertens roller

Låt experten och de studerande få huvudrollerna under besöket. En på förhand vald ordförande eller mindre grupp av studerande kan styra besöket. De studerande kan även ha en roll som konferenciär, intervjuare och teknikansvarig. Det är dock bra om läraren styr besöket ifall växelverkan med experten känns svår eller om behandlingen av ämnet går in på sidospår.

På förhand uppgjorda frågor gör att de studerande hålls alerta och hjälper i växelverkan med experten. Ifall det känns svårt att ställa frågorna högt så kan man även skriva ner dem i chatt-fönstret. Ett annat alternativ är att grunda en gemensam frågevägg TodaysMeet, som experten kan följa och läraren kan sedan ställa de bästa frågorna i chatt-fönstret.

Efter besöket: sammanfatta, reflektera och utvärdera

Efter besöket är det bra att tillsammans göra en sammanfattning av viktiga saker, både i ord och bild, som kommit fram under expertens besök. Samtidigt kan naturligtvis läraren komplettera undervisningsämnet och de studerande kan reflektera över vad de har lärt sig. Det är viktigt att man diskuterar det som man lärde sig under besöket.

Det är viktigt att ge respons! Kom ihåg att ge respons till experten kring besöket. Det är även viktigt att vidarebefordra responsen från de studerande till experten.

Informera vidare om det virtuella besöket! Virtuella expertbesök kan genomföras i varje undervisningsämne samt inom studiehandledningen. Genomförande av virtuella besök kan även vara en marknadsföringsstyrka för skolan, så det lönar sig att berätta om besöken på till exempel skolans hemsida.

Teknisk tilläggsinformation hur man genomför ett besök finns under Instruktions-fliken.